برنامه ریزی برند به صورت عملیاتی

برنامه ریزی برند بدین معناست که مدیران باید بدانند که برند را چگونه می خواهند مدیریت کنند و قصد دارند به کجا ببرند. و اینکه آیا روش رسیدن به هدف را می دانند.

مدیران برند و بازاریابی در بیشتر مواقع به این نکته می پردازند که چگونه بازاریابان می توانند با انتخاب مناسب ترین عناصر برای برند خود بر ارزش ویژه آن بیفزایند. ارزش ویژه نتایج متعددی از قبیل افزایش حجم فروش، توجیه افزایش قیمت و بسیاری موارد دیگر می گردد. در این راستا مدیران و مشاوران بر اساس مدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک FG360 درجه به برنامه ریزی عملیاتی و اجرایی می پردازند تا بتوانند سرعت رشد برند را تضمین نموده و همچنین از مرگ زودهنگام برند جلوگیری نمایند.

برنامه ریزی برند دارای عناصر زیر می باشد:

– حفظ قابلیت به خاطر سپاری برند؛ به منظور شناسایی آسان برند و یادآوری آسان برند

– ارتقا سطح وفاداری به برند؛ به منظور تکرار خرید مشتریان و پیشنهاد به دوستان و آشنایان

– حفظ و گسترش کیفیت ادراک شده از محصول؛ به منظور ارزش آفرینی برای مشتریان

این عناصر بایستی به کمک برنامه های عملیاتی در واحدهای مختلف حفظ و توسعه یابد. به طور کلی بایستی عناصر طی برنامه ای با دیدگاه توسعه پایدار، اجرایی شوند. این برنامه ریزی، برنامه ریزی عملیاتی برند می باشد.

برنامه ریزی عملیاتی از کلیه برنامه های سالانه و کوتاه مدت بر اساس مدل برنامه ریزی بازاریابی و فروش سیستماتیک FG360 درجه برای واحدهای مختلف است. در برنامه ریزی عملیاتی و برنامه ریزی اجرایی برآورد بودجه و زمانبندی اجرا برای تک تک برنامه ها محاسبه می گردد.

مراحل برنامه ریزی برند توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران بدین ترتیب است که ابتدا از وضعیت حال حاضر برند توسط فرم های از پیش تعیین شده مطلع می شوند. سپس هدفی که مدیران قصد دارند به آن برسند را مستند نموده و پس از انجام تحقیقات بازاریابی دقیق در مورد وضعیت مشتریان برند، میزان وفاداری به برند و …، اقدام به تدوین استراتژی بازاریابی می کنند. پس از تدوین استراتژی برای برند، برنامه های کوتاه مدت سه ماهه و یک ماهه ای را مشخص می کنند که این برنامه ها روش رسیدن به اهدف را میسر می نمایند.

مشاورین پارک بازاریابی ایران تا زمان اجرایی شدن برنامه ها، در کنار مدیران و کارکنان شرکت ها هستند.

برنامه ریزی برند