ارزش گذاری برند

ارزش گذاری برند مبنای مهمی جهت اتخاذ بسیاری از تصمیم گیری ها در سطوح مدیریتی می باشد.

زیرا این موضوع بر همه مدیران روشن است که در عصر حاضر، برند یکی از مهمترین سرمایه های یک فعالیت تجاری و بازاریابی به شمار می آید. 

ارزش گذاری برندارزش گذاری برند در تفسیر: برند یک مفهوم انتزاعی به حساب می آید بنابراین ارزش گذاری برند بر روی یک عامل کیفی قابل اتکا نمی باشد و باید از شاخص های دیگری جهت تبدیل این عامل کیفی به کمی اندازه گیری و مورد مطالعه و محاسبه قرار گیرد. قیمت گذاری برند یا ارزش گذاری برند یا نام تجاری در دنیا به روش های گوناگونی صورت می پذیرد. از جمله این فرایندها ISO 10668 و یا مدل اینتربرند Inter Brand می باشد.

پژوهشگران و مشاوران در پارک بازاریابی ایران به کمک ۳۰ نفر عضو هیئت علمی برجسته از اقسا نقاط کشور و همچنین با عقد قرارداد با شرکت های بین المللی از قبیل Lead Cap توان اندازه گیری و ارزش گذاری برند ها را با الگوی بین المللی در اختیار مدیران قرار داده اند.

این فرایند با اندازه گیری شاخص های تعیین بهای تمام شده، شاخص های درآمدی بر پایه EVA و MVA و همچنین شاخص های بازاریابی می تواند تمامی ابعاد و شاخص های موثر را ارزش برند را اندازه گیری و ارزش گذاری برند را به درستی انجام دهد.

ارزش گذاری برند به کمک روش های بین المللی و بر اساس شاخص های ملی، توسط مشاورین و محققان پارک بازاریابی صورت می پذیرد.

به عنوان مثال در روش اینتربرند،  ارزش برند با ضرب درآمدهای متفرقه در یک نرخ تنزیل محاسبه می گردد. این نرخ تنزیل از کمی کردن فاکتورهایی،  که طبق روش اینتربرند ،  قدرت برند را محاسبه می کند،  بدست می آید. میزان ریسک در نرخ تنزیل از طریق مقیاس ترکیبی قدرت برند که از معیارها و وزن های نسبی تشکیل شده،  محاسبه می شود.

بخش بندی بازار

تحلیل تقاضای بازار و مشتریان از برند

برآورد ارزش خالص فعلی

تحلیل مالی موجودی برند

تحلیل قدرت برند