روابط عمومی برند

روابط عمومی برند یک روند اجرایی مربوط به سازمان ها، شرکت ها، مشاغل، اشخاص، دولت و سایر سازمان ها می باشد. روابط عمومی با مخاطبان خود همچون مشتریان و نیروهای انسانی و یا عامه مردم در ارتباط می باشد.

روابط عمومی وظیفه دارد تا افکار عمومی را در خصوص تصویر سازمان در ذهن مخاطبین تقویت نماید. همچنین افکار مخاطب خود را ارزیابی و تفسیر نموده تا بتواند بر حسب منافع سازمان خود راهکارهایی ارائه دهد. در حقیقت روابط عمومی وکیل مدافع سازمان در بیرون از سازمان و مدعی العموم در درون سازمان می باشد. روابط عموم را می توان یک دانش اجتماعی دانست.

محققان پارک بازاریابی ایران با انجام تحقیقات وسیع در مناطق مختلف کشور موفق به تدوین فرایندی سیستماتیک بر اساس مدل FG360 درجه بازاریابی (مدل اختصاصی پارک بازاریابی ایران) در خصوص روابط عمومی برند گردیده است و آن را در قالب یک مدل جامع شامل:

 • ایجاد فرایند ارتباطات مانند سیاستگذاری و برنامه ریزی
 • کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب به منظور انعکاس اهداف، گردآوری، جمع بندی و تحلیل ایده ها و نظرها و دیدگاه ها
 • تقویت رویه همکاری مابین نیروهای انسانی داخل سازمان
 • عضویت در سازمان ها به منظور ارائه سیاست ها و خط مشی های سازمانی
 • ایجاد روابط با سازمان ها و بازارهای هدف در قالب ملاقات ها، بازدید مسئولین با مشخصیت های حقیقی و حقوقی و …
 • تدوین برنامه هایی به منظور راهنمایی مشتریان و شنیدن صدای مشتریان در خصوص برند VOC
 • ایجاد ارتباط با مطبوعات
 • امور فرهنگی و نمایشگاه ها به منظور گسترش آگاهی از برند
 • انتشار داخلی برند
 • سنجش افکار در خصوص برند
 • تحقیق و برنامه ریزی در خصوص معرفی و حفظ برند
 • این فرایندها همه و همه در یک مدل به صورت یکپارچه در سازما جاری می گردد.