مدیریت برند

مدیریت برند Brand Management شامل همه مراحل زنجیره مدیریت نام و نشان تجاری می شود. زنجیره مدیریت برند شامل تحقیقات بازار برند، تحقیقات بازاریابی برند، استراتژی برند، تدوین سبد برند (پرتفلیو برند) و در نهایت برنامه ریزی عملیاتی برند می شود.