آگاهی از برند Brand Awareness

آگاهی از برند Brand Awareness ؛ بر اساس تحقیقات علمی، موسسات و سازمان های پژوهشی در سراسر دنیا، هنگام ارزیابی ارزش ویژه برند یکی از شاخص هایی که مورد بررسی قرار می گیرد، آگاهی از برند است.

ارزیابی آگاهی از برندآگاهی از برند

آگاهی از برند در حقیقت قدرت اتصال برند در حافظه مصرف کننده و مخاطب برند است. و یا بیان دیگر آگاهی از برند توان مخاطب در شناسایی برند در میان برندهای مختلف است. نمی توان از آگاهی از برند به عنوان تنها بُعد جهت خلق ارزش ویژه برند استفاده کرد. اگر بخواهیم آگاهی از برند را اندازه گیری نماییم و یا همان ارزیابی آگاهی از برند را انجام دهیم باید دو عنوان را در نظر داشته باشیم.

الف- تشخیص برند Brand Recognition

ب- یادآوری یا فراخوانی ذهنی برند Brand Recall

تشخیص برند Brand Recognition توان مخاطب در شناسایی داستان ها، خاطرات، تبلیغات، تجربه استفاده از محصول برند در هنگام مشاهده مجدد برند است. به عبارت دیگر هنگامی که مصرف کننده به برند در فروشگاه و یا هر جای دیگری برخورد می کند، تونایی او در شناخت برند را تشخیص برند می نامند. دیدن، شنیدن، فکر کردن در رابطه با یک برند و همچنین تجربه برند، لوگو و یا بسته بندی، رنگ ها، شعارها، داستان ها، کارکترها قابلیت شناخته شدن برند را افزایش می دهد.

آگاهی از برند

یادآوری یا فراخوانی ذهنی برند Brand Recall توان مخاطب در به یادآوری برند با استفاده از حافظه پیشین خود در هنگام دیدن محصول بدون نیاز به دیدن برند است. هرچند نیاز به تشخیص برند، تداوم زیاد تکرار برند و اجزاء آن می باشد ولی باید ارتباط هایی در ذهن و جسم مخاطب و مصرف کننده بین برند و محصول به وجود آید. موسیقی برند، شعارهای برند به صورتی موثر این ارتباط و اتصال را فراهم می نماید. دیگر عوامل مربوط به برند مانند سمبل ها، نحوه ارائه تبلیغات، کارکتر، لوگو و . . . در ایجاد ارتباط بین برند و محصول بسیار اثربخش می باشد.

روش اندازه گیری آگاهی از برند توسط پژوهشگران پارک بازاریابی ایران

پارک بازاریابی ایران با در اختیار داشتن نظرات ۳۰۰۰ عضو باشگاه بازاریابان ایران و همچنین وجود قراردادهای بین المللی با موسسات پژوهش بازار در خارج از کشور و همچنین مراکز وابسته به مراکز تحقیقاتی از قبیل مرکز آمار ایران و سازمان توسعه تجارت و همچنین کانون صنایع غذایی و … و همچنین توان انجام تحقیقات متمرکز بر این مسئله دو بعد آگاهی از برند یعنی تشخیص برند Brand Recognition، یادآوری یا فراخوانی ذهنی برند Brand Recall را اندازه گیری می کند.

از جمله وجوه تمایز پارک بازاریابی ایران در زمینه ارزیابی آگاهی از برند، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت برای شرکت های طرف قرارداد به علت برخورداری از تجهیزات و امکانات به صورت مستمر و تعداد بالای نظرسنجی ها در مرکز علمی و پژوهشی پارک بازاریابی می باشد.

آگاهی از برند