معماری برند

معماری برند یک روش است که طی آن یک شرکت برند های خود را نام گذاری می نماید و نوع ارتباطی که بین آنها برقرار می کند. در واقع معماری برند، اجزای اصلی و بسیار مهمی برای برقراری ارتباطات استراتژیک با مشتریان و سایر ذی نفعان است. 

معماری برند توسط مشاورین و محققان مختلف به کمک مدل ها و روش های متفاوتی صورت می پذیرد. در ایران نیز محققان پارک بازاریابی ایران تاکنون مطالعات گسترده ای در مورد معماری برند انجام داده اند. در مدل پیاده سازی شده معماری برند توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران، این مدل با شرایط اقتصادی، اجتماعی و رفتار مصرف کنندگان تطبیق داده شده و دو نوع برند دورن گرا و برون گرا در طول یک مدل جامع معرفی می نماید.

برند درون گرا

برند درون گرا که یک برند مادر فعالیت های بی شمار و محصولات متعدد تحت پوشش قرار می گیرد که با برندهای زیر مجموعه شناخته می شوند. این برندهای زیر مجموعه خود کمک بسیار زیادی برای برندهای مادر می باشد.

برند برون گرا

برند برون گرا که سازمان و شرکت مجموعه ای از برندهای جداگانه را در اختیار دارند و در این حالت هر برند به شکل مجزا به دنبال سهم بازار بیشتر می باشد. 

پارک بازاریابی ایران دارای تجربه های موفق متعدد در خصوص گسترش برند و معماری های موفقی می باشد که قابلیت انتقال آن به شرکت های تحت پوشش خود را دارد.

از نمونه های موفق این حوزه می توان برندهای مختلف شرکت البرز صنعت با برندهای BTF و BFT و … و همچنین برندهای مشترک شرکت رایانه صنعت با برندهای رایانه صنعت و سیلا اشاره نمود.

معماری برند  توسط مشاورین پارک بازاریابی ایران

معماری برند دارای ابعاد متعددی است. مدیرانی که به دنبال معماری برند هستند، باید استراتژی بازاریابی ، برنامه بازاریابی عملیاتی  که شامل برنامه روابط عمومی، تبلیغات ، خدمات پس از فروش و بازاریابی می گردد.

معماری برند