تحقیقات برند

تحقیقات برند عبارتست از بررسی کامل موضوع به گونه ای منظم و منسجم و بر اساس روش های عینی، به منظور کسب اطلاعات با کشف اصول وابسته به آن.

بنابراین تحقیقات در خصوص برند عبارتست از روش عینی، منسجم و منظم که از طریق آن اطلاعات لازم و مناسب برای تصمیم گیری مدیر برند را فراهم می آورد.

تحقیقات برند

نقش تحقیقات برند:

ایجاد رابطه بین مشتری و یا مصرف کننده یک برند و محصولات از طریق اطلاعات است. این اطلاعات به منظور شناسایی و بیان مسائل رفتاری و عملکردی، ارائه و اصلاح و ارزیابی امور، پیگیری فعالیت ها و درک بهتری از برند به منزله یک فرایند استفاده می گردد.

فرایند تحقیقات برند در پارک بازاریابی ایران:

  • تنظیم مساله

  • تعیین طرح تحقیق

  • تعیین روش گردآوری اطلاعات

  • طراحی فرم های گردآوری اطلاعات

  • نمونه گیری

  • گردآوری اطلاعات

  • پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

  • تفسیر اطلاعات

  • تهیه گزارش تحقیق

تحقیقات برند شامل تحقیقات میدانی و غیر میدانی است. این تحقیقات معمولاً به صورت تحقیقات مشاهده ای و تحقیقات پیمایشی (پرسشنامه ای) صورت می پذیرد. نتایج و گزارش های این تحقیقات به صورت کمی (عددی) ارائه می گردد. درصد خطا، درصد اطمینان، حجم نمونه، منطقه مورد بررسی و مواردی از این قبیل در زمان انجام تحقیقات بازاریابی کمی بایستی محاسبه و اعلام گردد.

تحقیقات برند و کاربردهای انجام آن:

۱- شناسایی اندازه بازار بالقوه برند

۲- تجزیه تحلیل سهم بازار برند

۳- تجزیه تحلیل میزان فروش برند

۴- مطالعه در خصوص گرایشهای جدید برند

۵- پیش بینی های کوتاه مدت در خصوص بازار

۶- مطالعه محصولات رقبای برند مورد نظر

۷- پیش بینی های بلندمدت در خصوص بازار

۸- مطالعه در خصوص قیمت

۹- آزمایش محصولات جدید در سبد برند

۱۰- تعیین صفات و خصیصه های ممیزه بازار

انجام انواع تحقیقات برند تخصصی در بازارها و شهرهای مختلف توسط شعب و نمایندگی های پارک بازاریابی در سراسر کشور صورت می پذیرد. همچنین این تحقیقات در سایر کشورها به کمک رایزنان پارک بازاریابی ایران در سایر کشور ها به صورت کامل پوشش داده می شود.